Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

        Význam projektu spočíva v zlepšení toku informácií týkajúceho sa slovensko - ukrajinskej prihraničnej oblasti, nakoľko žiadateľ, obec Ubľa je priamo hraničným prechodom na Ukrajinu, pričom ukrajinský partner VELYKOBEREZNYANSKA OBECNA RADA a KOMUNALNY PODNIK REDAKCIA NOVIN KARPATSKA ZIRKA z Velikého Berezného sa nachádza 10 km od ukrajinskej hranice.

     

     Zámerom projektu je podpora povedomia verejnosti na oboch stranách hranice vrátane aktivít pre širokú verejnosť zamerané na zvýšenie povedomia o slovensko - ukrajinskej prihraničnej oblasti a jej možnostiach turistických, kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích. Zároveň sa projektu účastní aj nórsky partner, novinárka so spoločnosti TRINE HAMRAN MEDIA, ktorá je žurnalistka a sociálna antropologička. Venuje sa cezhraničnému žurnalizmu a tréningom, nakoľko má bohaté skúsenosti s cestovaním a písaním o pohraničí a prekračovaní hraníc v oblasti Barentsovho mora, teda Nórsko, Fínsko Rusko. Vytvorila projekt "Border stories" teda príbehy z hraníc, v ktorom prostredníctvom webového dokumentu borderstories.no popisuje príbehy ľudí z prihraničných regiónov a teda propaguje svoj prihraničný región. Poskytne svoje skúsenosti na mediálnom workshope, ktorý zorganizuje žiadateľ.

 

    Projektom dosiahneme zlepšenie cezhraničného toku informácií prostredníctvom vytvorenia 6 spoločných informačných produktov zameraných na zvýšenie povedomia o susediacich krajinách a venované zviditeľneniu cieľových regiónov v susediacich krajinách. Vytvoríme Inovatívne polyfunkčné turistické informačné centrum priamo na slovensko - ukrajinskej hranici, ktoré prostredníctvom zamestnanca bude poskytovať služby cieľovým skupinám, ďalej vytvoríme trojjazyčnú propagačnú knihu o hraničných obciach Stakčín, Kolonica, Zboj a Velikyj Bereznyj, informačné tabule a billboardy na oboch stranách hranice označujúce centrá informácií. Zriadime spoločnú webovú stránku. Všetci slovenskí aj ukrajinskí partneri budú ponúkať nové spôsoby poskytovania existujúcich služieb týkajúcich sa zvýšenia povedomia prostredníctvom nových spoločných informačných produktov a tým dôjde k zvýšeniu počtu klientov obslúžených týmito inštitúciami. Výstupom projektu sú aj účastníci na aktivitách zameraných na zvyšovanie povedomia:

 

    Problémy územia projekt rieši: Zriadením Polyfunkčného informačného centra na zlepšenie toku informácií. Ide o inovatívne centrum priamo na slovensko - ukrajinskej hranici, ktoré obslúži denne množstvo turistov, návštevníkov, cestujúcich, ktorí získajú informácie o vízach, povoleniach pre malý pohraničný styk, o cestovnom ruchu, prírodných a kultúrnych zdrojoch a s tým súvisiacich službách na oboch stranách hranice. Vytvorením zdrojov pre sprístupnenie rôznych informácií (trojjazyčná (SK-UA-EN) informačná brožúra, trojjazyčné propagačné knihy o hraničných obciach Stakčín, Kolonica, Zboj a Velikyj Bereznyj, informačné tabule, trojjazyčný propagačný film a billboardy na oboch stranách hranice označujúce centrá informácií, aktívna spoločná webová stránka).

 

     Zlepšením cezhraničnej spolupráce medzi organizáciami a subjektmi v oblasti médií a žurnalistiky organizovaním workshopov pre média.

 

    Projekt rieši otázku zlepšenia informovanosti prihraničného regiónu, teda všetkých obyvateľov, ale hlavne prichádzajúcich turistov, v prevažnej miere mladých dospelých. Ide o vytvorenie lepších podmienok pre prenos informácií, propagáciu prihraničných regiónov, v čom mladí dospelí zohrávajú kľúčovú úlohu, nakoľko oni tvoria najväčšiu časť turistov a propagátorov regiónu. Ďalej spoločné vytvorené informačné produkty ako aj ľudia oslovený informačnými službami prostredníctvom inštitúcií zapojených do projektu výrazne prispejú k propagácii prihraničných regiónov, zvýšeniu ich atraktivity, čím sa prispeje k zvýšeniu nárastu počtu turistov a zvýšeniu služieb ponúkaných podnikateľmi v regióne. Podnikatelia v oblasti turizmu budú priamo účastní propagačných workshopov ako aj záverečnej konferencie, aby mali možnosť sa prezentovať a spropagovať svoje služby. Zároveň budú zahrnutí aj do propagačnej brožúry, aby návštevníci regiónu mali informácie o poskytovaných službách v regióne na hranici. Zamestnanci partnerov z verejnej správy budú mať viac informačných produktov k dispozícii pri svojej práci, ktorú denne vykonávajú a tým je informovanie verejnosti a návštevníkov regiónu o možnostiach a atraktivitách v regióne.

 

    Nepriamo projekt vplýva na všetkých obyvateľov a návštevníkov regiónu a to zlepšením informovanosti a zatraktívnením regiónu, čím sa prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju regiónu, zvýšeniu zamestnanosti a prosperity v prihraničnej oblasti. Ďalšími príjemcami sú obyvatelia a organizácie v Nórsku prostredníctvom nórskej partnerky. Nórskou partnerkou je novinárka, žurnalistka a sociálna antropologička a je odborným partnerom projektu. Partnerka projektu má bohaté skúsenosti s cezhraničným tokom informácií a propagáciou prihraničných regiónov, teda svojou účasťou na mediálnom workshope poskytne svoje skúsenosti ďalším mediálnym partnerom a účastníkom workshopu i celého projektu, čím sa výrazne posilní výstup projektu. Partnerstvo zaručuje posilnenie bilaterálnych vzťahov, nakoľko predpokladáme prenos skúseností s cestovaním a písaním o pohraničí a prekračovaní hraníc v oblasti Barentsovho mora, teda Nórsko, Fínsko, Rusko. Predpokladáme prínos v oblasti prípravy a publikácii spoločných článkov, televíznych spotov, programov ako aj podpory a propagácii spoločných televíznych a rozhlasových relácií.

Projekt: Ubľa - Velykyj Bereznyj - Informácie nepoznajú hranice (U-VB-INH)

Deň začatia realizácie projektu: 01.09.2015

Plánovaný termín ukončenia projektu: 28.02.2017

Žiadateľ: Obec Ubľa www.ubla.ocu.sk

Program

1. Úvodný tematický workshop pre slovenské a ukrajinské organizácie a subjekty v oblasti médií a žurnalistiky na Ukrajine pre 20 účastníkov. Očakávame zlepšenie cezhraničných kontaktov a spolupráce medzi novinármi a mediálnymi organizáciami a spoločnosťami vedúce k príprave a publikácii spoločných článkov, televíznych spotov, programov ako aj podpore a propagácii spoločných televíznych a rozhlasových relácií.

2. Mediálny workshop pre slovenské a ukrajinské organizácie a subjekty v oblasti médií a žurnalistiky organizovaný žiadateľom na Slovensku pre 20 účastníkov.

3. Propagačný workshop v Stakčíne pre 30 účastníkov (10 ukrajinských, 20 slovenských).

4. Propagačný workshop v Kolonici pre 30 účastníkov (10 ukrajinských, 20 slovenských).

5. Propagačný workshop v Zboji pre 30 účastníkov (10 ukrajinských, 20 slovenských).

6. Záverečná konferencia v Ubli, počas ktorej bude slávnostne otvorené PTIC a prestavený celý projekt hlavne jeho výsledky ako sú spoločné informačné produkty. Účasť 30 účastníkov (10 ukrajinských, 20 slovenských). Posilní sa kultúrna spolupráca a horizontálny záujem multikultúrnej spoločnosti medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou, nakoľko sa v kultúrnom programe predstavia kultúrne zložky z oboch prihraničných regiónov.

 

Financovanie projektu:

* Celkové oprávnené výdavky projektu nepresiahnu 142 755,22 eur.

* Projektový grant nepresiahne 121 341,94 eur. * Neoprávnené výdavky projektu sú 0 eur.

* Miera projektového grantu nepresiahne 85 %.

* Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov nepresiahne 21 413,28 eur.

* Projektový grant aj každá jeho časť je tvorená z príspevku príslušného finančného mechanizmu a príspevku štátneho rozpočtu SR v pomere 85 %/15 %. 5 spoločných informačných produktov

* Inovatívne polyfunkčné turistické informačné centrum

* trojjazyčná (SK-UA-EN) informačná brožúra

* Kniha o Stakčíne, Kolonici, Zboji a okolí (PP2) + Kniha o ukrajinskom regióne (PP1) – dať na stiahnutie

* informačné tabule - fotografie

* billboardy

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu

loga
Real time web analytics, Heat map tracking